Recrutari incheiate

Ord. dupa

Cautam un Director IT pentru filiala CEE a unei mari companii europene...

1311 vizite

Cautam un Director de Vanzari pentru un cunoscut brand local din piata...

1571 vizite

Cautam un NSM pentru o companie nationala de distributie, foarte cunos...

1491 vizite

Anuntul privind selectia candidatilor pentru pozitia de membru al Cons...

2158 vizite

Cautam un Director de centru de operatii pentru o cunoscuta companie m...

2298 vizite

Cautam un Country Manager pentru o mare companie din Orientul Mijlociu...

4646 vizite

Cautam un BDM (Business Development Manager) pentru Piete Externe pent...

3571 vizite

Cautam un Communication specialist pentru una dintre cele mai mari si ...

2504 vizite

Anuntul privind selectia candidatilor pentru 7 pozitii de membri ai Co...

1596 vizite

Cautam un Sales Manager pentru cel mai mare producator de vopseluri di...

3841 vizite

Cautam un Regional Marketing Manager pentru o importanta companie euro...

2372 vizite

Cautam un Finance Manager pentru o cunoscuta companie multinationala, ...

4351 vizite

Cautam un Legal Advisor pentru una dintre cele mai mari si mai cunoscu...

2066 vizite

Cautam un Director General (country manager) pentru o companie europea...

3273 vizite

Cautam un plant manager pentru o companie multinationala (europeana) c...

3511 vizite

Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, me...

1589 vizite

Cautam un Asistent de cercetare pentru un proiect din domeniul stiinte...

2730 vizite

The Company Paragon Group is an international organisation with a g...

7708 vizite

Holzindustrie Schweighofer este liderul in industria prelucrarii lemnu...

3582 vizite

Pentru unul dintre clientii nostri importanti, una dintre cele mai cun...

7383 vizite

Cautam un Head of Arts pentru British Council. Jobul este in Bucuresti...

8139 vizite

Cautam un Finance & Procurement Head pentru centrul regional de se...

2019 vizite

Cautam un Internal Auditor pentru o cunoscuta companie multinationala,...

3284 vizite

Cautam un Senior Execution Supervisor pentru o companie multinationala...

6248 vizite

Anunt privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, memb...

9760 vizite
Afiseaza
vizualizari

Anuntul privind selectia Directorului Economic pentru Compania Nationala Posta Romana SA

Compania Nationala Posta Romana S.A. a fost infiintata conform HG 371/1998 si functioneaza conform prevederilor acesteia. Compania functioneaza sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si desfasoara activitati de interes public national. Posta Romana este cel mai mare angajator din Romania cu peste 25.000 de angajati, o cifra de afaceri de aproximativ un miliard de lei si un profit de peste 17 milioane de lei.

C.N. Posta Romana S.A. a desemnat firma de executive search George Butunoiu Group pentru a furniza asistenta de specialitate in procesul de recrutare si selectie conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 1. Criterii obligatorii de calificare care vor sta la baza listei lungi de candidati sunt:
  • Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta (profil economic);
  • Cel putin o (una) specializare/ certificare profesionala: auditor financiar (membru CAFR) si/sau expert contabil (membru CECCAR) si/sau consultant fiscal (membru CCF) si/sau membru ACCA- UK (schema profesionala) si/sau membru CFA;
  • Experienta de minimum 10 ani in domeniul financiar contabil in Romania sau EU, din care minimum 5 ani in functii de conducere (director economic/ financiar, director audit intern sau sef departament) in companii cu cifra de afaceri de minimum 50 milioane EUR;
  • Experienta in implementare si utilizare sisteme informatice complexe tip ERP si Business Intelligence;
  • Cunostinte si experienta in domeniul Standardelor Internationale de raportare Financiara – IFRS
  • Cunostinte solide in domeniul legislatiei financiar – contabile, fiscale, achizitiilor publice, controlului financiar, relatiilor de munca;
  • Experienta in managementul financiar – analiza, planificare, trezorerie, raportari;
  • Reputatie ireprosabila din punct de vedere profesional si personal;
  • Fluenta in limba engleza.
 2. Cerinte care constituie avantaje:
  • Studii postuniversitare (masterat, studii aprofundate, inclusiv studii de tip MBA/ EMBA);
  • Specializari, certificari profesionale din categoria celor indicate la cerinte obligatorii, altele decat cerinta minimala;
  • Experienta in companii care opereaza in cel putin una din Industriile de curierat, logistica, servicii;
  • Experienta in corporate turn-around si restructurarea/optimizarea resurselor logistice si umane;
  • Cunostinte despre piata de capital, companii listate la bursa, raportari specifice companiilor listate;
  • Cunostinte dovedite de guvernanta corporativa;
  • Experienta in comunicarea si relatia cu stakeholderii.

ALTE CERINTE SPECIFICE AMBELOR POSTURI (Director General si Director Economic)

 • Aptitudini de conducere;
 • Abilitati de comunicare interpersonala;
 • Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite;
 • Abilitati pentru munca in echipa;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingerea obiectivelor stabilite;
 • Capacitate de negociere;
 • Capacitate de motivare si dezvoltare a personalului din subordine;
 • Capacitate de asumare a responsabilitatii in exercitarea sarcinilor postului.

Modul de depunere a candidaturii: CVurile candidatilor vor fi trimise numai in format electronic, pe adresa de e-mail directoreconomic-postaromana@georgebutunoiu.com până cel târziu în data de 8 Octombrie 2017.

Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hartie, in plic inchissi sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de selectie pentru Director Economic CN Posta Romana SA, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta S.C. George Butunoiu SRL, str. Andrei Muresanu nr. 17,  sector 1 Bucuresti:

Continutul dosarului candidatilor

 • Opis;
 • Curriculum Vitae in limba romana;
 • Cazier Judiciar;
 • Două scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 • Copii dupa cartea de munca/contractele de munca care sa faca dovada experientei profesionale de minimum 10 ani, din care cel putin 5 ani experienta in managementul de top in cadrul unor companii cu valoare a activelor de cel putin 50 Mil Eur sau cu o cifra de afaceri anuala cel ptin egala cu 50 Mil Eur;
 • Declaratie pe propria răspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese;
 • Declaratie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de revocare a mandatului din motive imputabile siesi;
 • Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in copie;
 • Proiect al unui plan de administrare care sa contina o propunere de strategie privind administrarea societatii. Acest proiect va fi considerat oferta tehnica, in conformitate cu prevederile HG 722/2016 si va reflecta deopotriva modalitatea in care candidatul indeplineste conditiile de eligibilitate precum si sugestiile acestuia in privinta planului de management al companiei.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie. Toate aplicatiile primesc confirmare de primire cu „reply” catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al George Butunoiu. Atentie: mesajele automate de la server nu sunt considerate confirmari de primire!

Nota: acest anunt a fost publicat in presa centrala din Romania, pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com) si pe cel al C.N. Posta Romana S.A. (www.posta-romana.ro).

***

Job Posting – CFO Position for “Compania Nationala Posta Romana SA” – The National Post Office Company

The Romanian Post Office Company (“Compania Nationala Posta Romana SA”) was founded based on Government law “HG 371/1998” and operates in accordance to its rules and regulations. The Company functions under the authority of the Ministry of Communications and carries on activities of national public interest. It is also the largest employer in Romania, having over 25,000 employees, an estimated turnover of one billion RON and a profit of 17 million RON.

C.N. Posta Romana S.A. has contracted the executive search company George Butunoiu Group to provide specialised assistance in the recruitment and selection process, in accordance with OUG no. 109/2011 regarding the corporate governance of public institutions, with subsequent modifications and amendments.

Mandatory eligibility criteria for the long list of candidates:

 • Higher education graduate with a bachelor’s degree in Economics;
 • At least one specialisation/ professional certification: financial auditor (CAFR member) and/ or expert accountant (CECCAR member) and/ or financial consultant (CCF member) and/ or ACCA – UK (professional scheme) member and/ or CFA member;
 • Minimum 10 years of experience in the financial accounting field in Romania or the EU, of which at least 5 in upper management (financial manager, internal audit director or head of department) within companies with total assets of at least 50 mil. Euro;
 • Experience in implementing and using complex information systems ERP and Business Intelligence tools;
 • Knowledge and experience in International Financial Reporting Standards – IFRS;
 • Advanced knowledge in the field of financial-accounting, fiscal, public acquisitions, financial control, labour relations;
 • Experience in financial management – analysis, planning, treasury, reporting;
 • Flawless professional and personal reputation;
 • Fluency in English.

Selection criteria which constitute an advantage:

 • Postgraduate studies (master’s degree, advanced studies, including MBA/ EMBA);
 • Professional specialisations, qualifications from the mandatory criteria list, others than those stated in the minimum requirements list;
 • Experience in companies operating in the following industries: courier services, logistics, distribution, financial services;
 • Experience in corporate turn-around and reorganising/ optimising the human and logistic resources;
 • Knowledge regarding the capital market, stock-listed companies and specific reports of listed companies;
 • Proven knowledge of corporate governance;
 • Experience in communicating and interacting with stakeholders.

OTHER REQUIREMENTS THAT APPLY TO BOTH POSITIONS (CEO and CFO)

 • Management skills;
 • Interpersonal communication skills;
 • Adaptability to various systems and working environments;
 • Teamwork abilities;
 • Ability to manage complex tasks and to achieve the set objectives;
 • Negotiation skills;
 • Ability to motivate and support individual growth for the subordinate staff;
 • Ability to take responsibility when exerting job attributions.

How to file your application: The candidates’ CVs may only be sent in electronic format, until October 8th, to the email address directoreconomic-postaromana@georgebutunoiu.com

Only the candidates selected by the recruitment company subsequent to the interview will file the following necessary documents in order to register their application, on paper, in a sealed envelope, on which will be written : „Selection procedure for the Economic Manager position at CN Posta Romana SA, Name of the candidate”, sent to the adress „S.C. George Butunoiu SRL, str. Andrei Muresanu nr. 17,  sector 1, Bucuresti.

The Candidates’ Dossier Content

 • List of documents (Opis);
 • Curriculum Vitae in Romanian language;
 • Criminal record;
 • Two letters of recommendation which will contain the names and contact information of the persons who provide the references;
 • A copy of the ID card;
 • Certified true diploma copies;
 • Employment record/ contract to prove the minimum of 10 years working experience, of which at least 5 in upper management within companies with total assets of at least 50 mil. Euro or with an annual revenue equal or greater than 50 mil. Euro;
 • Conflict of interest affidavit;
 • Affidavit regarding the authenticity of your diplomas;
 • Affidavit regarding self-imposed situations of mandate revocation;
 • Affidavit regarding the authenticity of the diploma copies;
 • Template of a management plan containing a strategy proposal regarding administration of the company. This project will be considered a technical offer, as stipulated by HG 722/2016 and will reflect the way in which the candidate meets our eligibility conditions as well as his/ her suggestions for the company’s management plan.

By sending the application, candidates provide implicit consent for their personal data to be processed for the purpose of recruitment and selection process. Every application will receive a “reply” message from the address to which it was sent, reply sent by one of George Butunoiu’s consultants. Note: The automated server messages are not considered to be receipts!

Note: This job offer was published in the Romanian central press, on the consultant’s website (www.georgebutunoiu.com) and on the C.N. Posta Romana S.A. website (www.posta-romana.ro).

Save

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Director General Posta Romana (Recrutari incheiate - 05-Sep-2017)

Anuntul privind selectia Directorului General pentru Compania Nationala Posta Romana SA Compania Nationala Posta Romana S.A. a fost infiintata conform HG 371/1998 si functioneaza conform prevederil...

Data actualizarii: 06/11/2017

 • R :

  Haideti domnu Butunoiu,
  l-ati gasit?

 • Corina :

  Si dupa o astfel de prezentare elaborata si lista complexa de cerinte, nu este prezentata si oferta? Ce i se ofera viitorului GM?