Recrutari incheiate

Ord. dupa

Cautam un Regional Marketing Manager pentru o importanta companie euro...

2321 vizite

Cautam un Finance Manager pentru o cunoscuta companie multinationala, ...

4148 vizite

Cautam un Director General (country manager) pentru o companie europea...

3164 vizite

Cautam un plant manager pentru o companie multinationala (europeana) c...

3463 vizite

Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, me...

1570 vizite

Cautam un Asistent de cercetare pentru un proiect din domeniul stiinte...

2702 vizite

The Company Paragon Group is an international organisation with a g...

7630 vizite

Holzindustrie Schweighofer este liderul in industria prelucrarii lemnu...

3500 vizite

Pentru unul dintre clientii nostri importanti, una dintre cele mai cun...

7336 vizite

Cautam un Head of Arts pentru British Council. Jobul este in Bucuresti...

8100 vizite

Cautam un Finance & Procurement Head pentru centrul regional de se...

1971 vizite

Cautam un Internal Auditor pentru o cunoscuta companie multinationala,...

3258 vizite

Cautam un Senior Execution Supervisor pentru o companie multinationala...

6222 vizite

Anunt privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, memb...

8952 vizite

Cautam un Production Manager pentru o companie dintr-un domeniu indust...

3214 vizite

Cautam un Regional HR Director pentru o companie multinationala, unul ...

4351 vizite

Cautam un Director de achizitii FOOD pentru o cunoscuta companie multi...

2296 vizite

Amethyst (www.amethyst-radiotherapy.com) este prima retea europeana pr...

3700 vizite

Anuntul privind selectia Directorului General pentru Compania National...

3062 vizite

Anuntul privind selectia Directorului Economic pentru Compania Nationa...

768 vizite

Cautam un Country Manager pentru o companie irlandeza dintr-un domeniu...

4958 vizite

Cautam un Energy Trade and Regulatory Director pentru o mare si cunosc...

1574 vizite

Cautam un Brand Manager care va administra un portofoliu de marci bine...

1155 vizite

Cautam un Director Executiv (CEO) pentru o agentie de publicitate "ful...

1682 vizite

Cautam un HR Director pentru una dintre cele mai mari, mai vechi si ma...

2744 vizite
Afiseaza
vizualizari

Anuntul privind selectia Directorului General pentru Compania Nationala Posta Romana SA

Compania Nationala Posta Romana S.A. a fost infiintata conform HG 371/1998 si functioneaza conform prevederilor acesteia. Compania functioneaza sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si desfasoara activitati de interes public national. Posta Romana este cel mai mare angajator din Romania cu peste 25.000 de angajati, o cifra de afaceri de aproximativ un miliard de lei si un profit de peste 17 milioane de lei.

C.N. Posta Romana S.A. a desemnat firma de executive search George Butunoiu Group pentru a furniza asistenta de specialitate in procesul de recrutare si selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Criterii obligatorii de calificare care vor sta la baza listei lungi de candidati sunt:

 • Absolvent de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul economic, tehnic sau juridic in Romania sau in strainatate;
 • Experienta profesionala de minimum 10 ani, din care cel putin 5 ani experienta in managementul de top in cadrul unor companii cu valoare a activelor de cel putin 50. Mil Eur sau cu o cifra de afaceri anuala cel putin egala cu 50 Mil Eur;
 • Experienta in elaborarea si implementarea de strategii de dezvoltare, optimizare si modernizare de companii, inclusiv optimizarea resurselor de real-estate sau umane, dezvoltare si reorganizare a activitatilor de distributie, logistica sau curierat;
 • Experienta dovedita in dezvoltarea afacerilor/managementul activelor de real-estate si logistica, management/consultanta/audit;
 • Reputatie ireprosabila din punct de vedere profesional si personal;
 • Cunoastrea limbii romane si cel putin a limbii engleze la nivel de utilizator experimentat sau fluent;
 • Abilitati de comunicare interpersonala.

Criteriile de selectie care constituie avantaje sunt:

 • Studii postuniversitare de tip MBA / EMBA in domenii relevante pentru activitatea companiei;
 • Experienta in companii private sau de stat care opereaza in urmatoarele industrii: telecom/IT/servicii de curierat/firme de distributie sau servicii logistice, servicii bancare;
 • Experienta in activitati de M&A, spin – off, managementul si optimizarea activelor de real-estate, logistice si a resurselor umane;
 • Specializari/calificari profesionale din categoria celor indicate la cerinte obligatorii, altele decat cerinta minimala;
 • Experienta in relatia cu autoritatile publice, autoritatile de reglementare, concurenta si supraveghere (postala si bancara) relevante din Romania si UE;
 • Experienta relevanta si abilitati de negociere dovedite in relatia cu partenerii sociali;
 • Experienta in domeniul achizitiilor publice la nivelul UE si atragerea de finantare locala si internationala;
 • Cunostinte despre piata de capital, companii listate la bursa, raportari specifice firmelor listate.

ALTE CERINTE SPECIFICE AMBELOR POSTURI (Director General si Director Economic)

 • Aptitudini de conducere;
 • Abilitati de comunicare interpersonala;
 • Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite;
 • Abilitati pentru munca in echipa;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingerea obiectivelor stabilite;
 • Capacitate de negociere;
 • Capacitate de motivare si dezvoltare a personalului din subordine;
 • Capacitate de asumare a responsabilitatii in exercitarea sarcinilor postului.

Modul de depunere a candidaturii: CVurile candidatilor vor fi trimise numai in format electronic, pe adresa de e-mail directorgeneral-postaromana@georgebutunoiu.com pana cel tarziu în data de 8 Octombrie 2017.

Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru Director General CN Posta Romana SA, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta S.C. George Butunoiu SRL, str. Andrei Muresanu nr. 17,  sector 1 Bucuresti:

Continutul dosarului candidatilor

 • Opis;
 • Curriculum Vitae in limba romana;
 • Cazier Judiciar;
 • Două scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 • Copii dupa cartea de munca/contractele de munca care sa faca dovada experientei profesionale de minimum 10 ani, din care cel putin 5 ani experienta in managementul de top in cadrul unor companii cu valoare a activelor de cel putin 50 Mil Eur sau cu o cifra de afaceri anuala cel ptin egala cu 50 Mil Eur;
 • Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese;
 • Declaratie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de revocare a mandatului din motive imputabile siesi;
 • Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in copie;
 • Proiect al unui plan de administrare care sa contina o propunere de strategie privind administrarea societatii. Acest proiect va fi considerat oferta tehnica, in conformitate cu prevederile HG 722/2016 si va reflecta deopotriva modalitatea in care candidatul indeplineste conditiile de eligibilitate precum si sugestiile acestuia in privinta planului de management al companiei.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie. Toate aplicatiile primesc confirmare de primire cu „reply” catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al George Butunoiu. Atentie: mesajele automate de la server nu sunt considerate confirmari de primire!

Nota: acest anunt a fost publicat in presa centrala din Romania, pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com) si pe cel al C.N. Posta Romana S.A. (www.posta-romana.ro).

***

Job Posting – CEO Position for “Compania Naţionala Posta Romana SA” – The National Post Office Company

The Romanian Post Office Company (“Compania Naţionala Posta Romana SA”) was founded based on Government law “HG 371/1998” and operates in accordance to its rules and regulations. The Company functions under the authority of the Ministry of Communications and carries on activities of national public interest. It is also the largest employer in Romania, having over 25,000 employees, an estimated turnover of one billion RON and a profit of 17 million RON.

C.N. Poşta Română S.A. has contracted the executive search company George Butunoiu Group to provide specialised assistance in the recruitment and selection process, in accordance with OUG no. 109/2011 regarding the corporate governance of public institutions, with subsequent modifications and amendments.

Mandatory eligibility criteria for the long list of candidates:

 • Higher education graduate with a bachelor’s degree in the economic, technical or judicial field, in Romania or abroad;
 • Minimum 10 years of work experience, of which at least 5 in upper management within companies with total assets of at least 50 mil. Euro or with annual revenue equal or greater than 50 mil. Euro;
 • Experience in the creation and implementation of strategies related to the company’s growth, optimisation and modernisation, including resource optimisation in human resources and real-estate areas, development and re-organising of activities such as distribution, logistics or courier services;
 • Proven experience in business development/ asset management in the areas of real-estate, logistics, management/ consultancy/ audit;
 • Flawless reputation, both personal and professional;
 • Mastery of the Romanian language and at least an experienced to fluent user level of English;
 • Excellent interpersonal communication skills.

Selection criteria which constitute an advantage:

 • Postgraduate MBA/ EMBA type studies in areas relevant to the company’s activity;
 • Experience in private or state owned companies operating in the following industries: telecom, IT, courier services, logistics, financial services;
 • Experience in M&A activities, spin-off, management and optimisation of real-estate, logistics and human resource assets;
 • Professional specialisation/ qualifications from the mandatory criteria list, others than those stated in the minimum requirements list;
 • Experience working with public authority figures, regulatory authorities, competition and surveillance (postal or banking) relevant for Romania and the EU;
 • Relevant experience and negotiating abilities, proven through relations with social partners;
 • Experience in the public procurement field at EU level and in attracting local and international financing;
 • Knowledge regarding the capital market, stock-listed companies and specific reports of listed companies.

OTHER REQUIREMENTS THAT APPLY TO BOTH POSITIONS (CFO and CEO)

 • Management skills;
 • Interpersonal communication skills;
 • Adaptability to various systems and working environments;
 • Teamwork abilities;
 • Ability to manage complex tasks and to achieve the set objectives;
 • Negotiation skills;
 • Ability to motivate and support individual growth for the subordinate staff;
 • Ability to take responsibility when exerting job attributions.

How to file your application: The candidates’ CVs may only be sent in electronic format, until October 8th, to the email address directorgeneral-postaromana@georgebutunoiu.com

Only the candidates selected by the recruitment company subsequent to the interview will file the following necessary documents to register their application, on paper, in a sealed envelope, on which will be written : „Selection procedure for the General Manager position at CN Posta Romana SA, Name of the Candidate”, sent to the address „S.C. George Butunoiu SRL, str. Andrei Muresanu nr. 17,  sector 1, Bucuresti.

The Candidates’ Dossier Content:

 • List of documents (Opis);
 • Curriculum Vitae in Romanian language;
 • Criminal record;
 • Two letters of recommendation which will contain the names and contact information of the persons who provide the references;
 • A copy of the ID card;
 • Certified true diploma copies;
 • Employment record/ contract to prove the minimum of 10 years working experience, of which at least 5 in upper management within companies with total assets of at least 50 mil. Euro or with an annual revenue equal or greater than 50 mil. Euro;
 • Conflict of interest affidavit;
 • Affidavit regarding the authenticity of the diplomas;
 • Affidavit regarding self-imposed situations of mandate revocation;
 • Affidavit regarding the authenticity of the diploma copies;
 • Template of a management plan containing a strategy proposal regarding administration of the company. This project will be considered a technical offer, as stipulated by HG 722/2016 and will reflect the way in which the candidate meets our eligibility conditions as well as his/ her suggestions for the company’s management plan.

By sending the application, candidates provide implicit consent for their personal data to be processed for the purpose of recruitment and selection process. Every application will receive a “reply” message from the address to which it was sent, reply sent by one of George Butunoiu’s consultants. Note: The automated server messages are not considered to be receipts!

Note: This job offer was published in the Romanian central press, on the consultant’s website (www.georgebutunoiu.com) and on the C.N. Poşta Romana S.A. website (www.posta-romana.ro).

 

Save

Save

Save

Save

Save

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Director Economic Posta Romana (Recrutari incheiate - 06-Sep-2017)

Anuntul privind selectia Directorului Economic pentru Compania Nationala Posta Romana SA Compania Nationala Posta Romana S.A. a fost infiintata conform HG 371/1998 si functioneaza conform prevederi...

Data actualizarii: 06/11/2017